Μεταπτυχιακή Διατριβή – Συγγραφέας: Ευθυμίου, Μαρία Κωνσταντίνου, Επιβλέπων: Ντότας, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, 2010.

Σκοπός της παρούσης ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της διατροφικής προσθήκης φυσικού ζεόλιθου στο σιτηρέσιο, στις παραγωγικές ιδιότητες και στα χαρακτηριστικά του αυγού ορνίθων αυγοπαραγωγής.Το ζωικό υλικό αποτελείτο από 96 όρνιθες αυγοπαραγωγής Isa Brown, ηλικίας 28 εβδομάδων και με μέσο σωματικό βάρος 1870 g κατά την έναρξη. Οι όρνιθες τοποθετήθηκαν σε κλωβοστοιχίες, σε ελεγχόμενο περιβάλλον και κατανεμήθηκαν σε τέσσερις διατροφικές επεμβάσεις (Μ, Ζ1, Ζ2 και Ζ3), σύμφωνα με το τελείως τυχαιοποιημένο πειραματικό σχέδιο (C.R.). Κάθε επέμβαση περιελάμβανε τέσσερις επαναλήψεις, των έξι ορνίθων εκάστη. Κάθε επανάληψη αποτελείτο από δύο παρακείμενα ρηχά κελιά των τριών ορνίθων το καθένα.Κατά τη διάρκεια του πειράματος, οι όρνιθες της ομάδας Μ, κατανάλωναν ένα τυπικό σιτηρέσιο ορνίθων αυγοπαραγωγής με βάση τον αραβόσιτο και το σογιάλευρο, ενώ οι όρνιθες των επεμβάσεων Ζ1 ,Ζ2 και Ζ3 κατανάλωναν το ίδιο σιτηρέσιο στο οποίο έγινε προσθήκη φυσικού ζεόλιθου σε αναλογία 1, 2 και 3%, αντίστοιχα. Η μέτρηση της συνολικής αυγοπαραγωγής για κάθε επανάληψη γινόταν σε καθημερινή βάση. Ο προσδιορισμός της κατανάλωσης της τροφής για κάθε επανάληψη πραγματοποιείτο κάθε εβδομάδα, ενώ η μεταβολή του μέσου σωματικού βάρους των ορνίθων για κάθε επέμβαση, μετρήθηκε στην αρχή (1η ημέρα), στο μέσο (28η ημέρα) και στο τέλος (56η ημέρα) της πειραματικής περιόδου. Μία φορά την εβδομάδα, λαμβάνονταν τυχαία 2 αυγά από κάθε επανάληψη (συνολικά 32 αυγά) τα οποία ζυγίζονταν χωριστά. Από τα 32 αυγά, επιλέγονταν 16 (1 αυγό από κάθε επανάληψη), στα οποία γινόταν εκτίμηση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας έδειξαν ότι η προσθήκη φυσικού ζεόλιθου στα σιτηρέσια των ορνίθων αυγοπαραγωγής, δεν επηρέασε σημαντικά τις παραγωγικές ιδιότητες των ορνίθων και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αυγού.

Παρόμοια άρθρα