ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 92 / 2014
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.. 10 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ζεόλιθου του Δήμου Αλεξανδρούπολης».

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 7 Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 18714 / 2/04/2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 4) ΦΩΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ και δεν προσήλθαν οι κ.κ : 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 2) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 3) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΓΙΟΜΤΖΗΣ 4) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι – 6 – , (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του ν.3852/10), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης,
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια ζεόλιθου του Δήμου Αλεξανδρούπολης», δίνει το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου κ. Κουματζίδου Νεραντζιά η οποία ως εισηγήτρια του θέματος λέγει τα παρακάτω : Κύριοι Σύμβουλοι, η Υπηρεσία συνέταξε την αριθμ. 19/2014 μελέτη για την προμήθεια: «Ζεόλιθου» προϋπολογισμού 2.896,65 € με Φ.Π.Α. , που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου με Κ.Α. 30.6662.002.

Το πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση της προμήθειας αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 14REQ001964613 Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου εισηγείται :
α) Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση της μελέτης.
β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.896,65 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3669/2008 , την 19/2004 μελέτη , καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ενώ απουσίαζε ο κ. Μαυρίδης Κων/νος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση της προμήθειας «Ζεόλιθου» Αρ. Μελ. 19/2014.
β) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.896,65 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ακολουθούν υπογραφές

http://et.diavgeia.gov.gr/f/alexpolis/ada/%CE%92%CE%99%CE%975%CE%A9%CE%A8%CE%9F-156

Παρόμοια άρθρα