Διδακτορική Διατριβή

Συγγραφέας

Καρατζιά, Μαρία-Αναστασία Χ., Επιβλέπων: Ρουμπιές, Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτηνιατρική Σχολή, 2010.

Αντικείμενο

Διερευνήθηκε πειραματικά η επίδραση της προσθήκης στο σιτηρέσιο των βοοειδών ενός φυσικού ζεόλιθου, του κλινοπτιλόλιθου στην πρόληψη της υποξείας δυσπεπτικής οξέωσης (Υ.Δ.Ο.). Χρησιμοποιήθηκαν 10 υγιείς αγελάδες φυλής Holstein, που βρίσκονταν σε ξηρή περίοδο και δεν κυοφορούσαν.

Μετά τη δημιουργία μόνιμου εξωτερικού συριγγίου της Μ.Κ., στα ζώα χορηγούνταν για 21 ημέρες σιτηρέσιο που κάλυπτε τις ανάγκες συντήρησης (3kg σανό μηδικής, 3kg άχυρο σιταριού και 2,5kg μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών). Τα ζώα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (Μ:Μάρτυρες, Π:Πειραματόζωα) με βάση την ηλικία και το Σ.Β. τους. Μία ημέρα πριν την έναρξη του Μέρους Ι του πειραματισμού, 5 και 17h μετά τη χορήγηση τροφής, λήφθηκαν δύο δείγματα αίματος και στομαχικό περιεχόμενο από τη Μ.Κ. και μετρήθηκε το pH.

Το Μέρος Ι διήρκεσε 5 ημέρες και εφαρμόστηκε το διατροφικό πρωτόκολλο κατά Krause και Oetzel στις 2 ομάδες. Στη μία χορηγούνταν επιπλέον 200g κλινοπτιλόλιθου/ζώο/ημέρα. Οι δειγματοληψίες αίματος και στομαχικού περιεχομένου γίνονταν 2 φορές/ημέρα, 5 και 17h μετά τη χορήγηση της τροφής. 15 ημέρες μετά το τέλος του πειραματισμού επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία με αντιστροφή των ομάδων.

Το Μέρος ΙΙ άρχισε 15 ημέρες μετά το τέλος του Μέρους Ι και διήρκεσε 90 ημέρες. Την ημέρα 0 τα ζώα ζυγίστηκαν, έγινε αιμοληψία και λήψη στομαχικού περιεχομένου. Την 1η ημέρα χορηγήθηκε 50% της ποσότητας του σιτηρεσίου, ενώ από τη 2η ημέρα και μέχρι την 90η κατανάλωναν καθημερινά το σιτηρέσιο και επιπλέον 1,7kg συμπήκτων σιταριού και κριθαριού. Στην ομάδα Π χορηγούνταν 200g κλινοπτιλόλιθου/αγελάδα/ημέρα. Οι δειγματοληψίες αίματος και υγρού περιεχομένου της Μ.Κ. γίνονταν ανά 3 ημέρες, 5h μετά τη λήψη τροφής. Η πρόσληψη τροφής δεν επηρεάστηκε από την προσθήκη του κλινοπτιλόλιθου. Τα ζώα που δεν λάμβαναν κλινοπτιλόλιθο εμφάνισαν σαφή συμπτώματα Υ.Δ.Ο.

Αποτελέσματα

Στην ομάδα Μ μειώθηκε σημαντικά η τιμή του pH, αυξήθηκε η συνολική συγκέντρωση Π.Λ.Ο. και μεταβλήθηκε σημαντικά η ποσοστιαία αναλογία των 3 σημαντικότερων Π.Λ.Ο. Αντίθετα, στην ομάδα Π ο κλινοπτιλόλιθος εμπόδισε την πτώση του pH, δρώντας ως ρυθμιστικό μέσο και η συνολική συγκέντρωση Π.Λ.Ο. δε μεταβλήθηκε σημαντικά. Στην ομάδα Μ αυξήθηκε η τιμή του αιματοκρίτη, της αιμοσφαιρίνης, λόγω της αφυδάτωσης και των λευκών αιμοσφαιρίων και των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων λόγω της φλεγμονής της Μ.Κ.. Οι αυξήσεις του β-ΗΒΑ και του AcAc οφείλονται στην αυξημένη συγκέντρωση του βουτυρικού οξέος.

Στην ομάδα Π δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές. Το Σ.Β. των μαρτύρων μειώθηκε σημαντικά.

Παρόμοια άρθρα