Συνθετικοί ζεόλιθοι

Σύνθεση ζεολίθων Na-Α από φυσικό και θερμικά ενεργοποιημένο αιγυπτιακό καολινίτη: χαρακτηρισμός και ανταγωνιστική προσρόφηση των ιόντων χαλκού από υδατικά διαλύματα (Synthesis of Na-A zeolites from natural and thermally activated egyptian kaolinite: characterization and competitive adsorption of copper ions from aqueous solutions)
|

Σύνθεση ζεολίθων Na-Α από φυσικό και θερμικά ενεργοποιημένο αιγυπτιακό καολινίτη: χαρακτηρισμός και ανταγωνιστική προσρόφηση των ιόντων χαλκού από υδατικά διαλύματα (Synthesis of Na-A zeolites from natural and thermally activated egyptian kaolinite: characterization and competitive adsorption of copper ions from aqueous solutions)

Mostafa Ragab Abd El Wahab, Moaa Korany Seliem, Essam Abd El Rahman Mohamed, Ali Quarny seliem, Mohamed Gad Shahien Abstract In this study, we prepared hydrated and dehydrated Na-zeolites under different conditions using sodium hydroxide (NaOH) and Egyptian kaolin. The synthetic zeolites were characterized by XRD, SEM, specific surface area and their adsorption behavior in…