Έγκριση μελέτης δασικής οδού τύπου Γ΄ για κοιτασματολογικές έρευνες βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθου)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Θεωρούμε και εγκρίνουμε την μελέτη με τίτλο «Δασικής οδού τύπου Γ΄ για κοιτασματολογικές έρευνες βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθου)» στην περιοχή Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας του Νομού Έβρου, όπως αυτή συντάχθηκε από τους ιδιώτες Μελετητές κ. Πράσατζη Βασίλειο, Πολιτικό Μηχανικό και τον κ. Ποτουρίδη Συμεών, Δασολόγο- Περιβαλλοντολόγο, για λογαριασμό της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ και ελέγχθηκε από τον κ. Κοσπαντσίδη Κωνσταντίνο, Δασολόγο του Δασαρχείου Διδυμοτείχου για συνολικό ύψος προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (13.900,00 €). Σκοπός της μελέτης είναι η διάνοιξη δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας μήκους 1.440 μέτρων, η οποία θα επιτρέπει την πρόσβαση στις θέσεις ερευνητικών εργασιών για την ύπαρξη του ορυκτού ζεόλιθου στη θέση «ΚΟΚΚΑΛΑ» της περιοχής Πετρωτών του Δήμου Ορεστιάδας. Ο δρόμος ο οποίος πρόκειται να διανοιχτεί θα έχει αφετηρία τον υφιστάμενο δρόμο που καταλήγει στον οικισμό Πετρωτών, ενώ το τέλος του θα είναι στην περιοχή των ερευνητικών θέσεων. Το συνολικό του μήκος θα είναι 1.440 μέτρων, το πλάτος του 4,00 μέτρα, ενώ οι κλίσεις του δεν θα ξεπερνούν το 12%. Ειδικότερα, προβλέπονται:

  • Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
  • Κατασκευή επιχωμάτωνΈγκριση μελέτης δασικής οδού για κοιτασματολογικές έρευνες Ζεόλιθου στη Θ. «Κόκκαλα» Πετρωτών Σελίδα 3από 3 Το έργο θα εκτελεστεί από την «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ με δικές της πιστώσεις και κάτω από την συνεχή επίβλεψη του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, το οποίο και υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο Δασολόγο για τον σκοπό αυτό. Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου θα εφαρμοσθούν στις φάσεις εργασιών που αναφέρονται.

– Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου κ.α.α.

Παρόμοια άρθρα