Καθαρισμός δεξαμενής με ζεόλιθο, Κοτζιάς, Φέρες Έβρου

Χρήση φυσικού ζεόλιθου για τον καθαρισμό δεξαμενής νερού για γεωργική χρήση. Χρησιμοποιήθηκε ζεόλιθος κοκκομετρίας 2,5 έως 5 χιλιοστών σε οικολογικό διάτρητο σακί.

πηγή: Ζεόλαδο

Παρόμοια άρθρα