ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β (Λ-465)
Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κίμων Αλεξίου
Τηλ. :2106969320
Fax : 2106969346

Αθήνα, 21 – 10 – 2016

Αρ. Πρωτ.: ∆8-Β/Φ6.14.8/184318/3673

Σχετ.:183918/3600/2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), σε έκταση 83,4273 στρεμμάτων στη θέση «ΚΟΚΚΑΛΟ», Τ.Κ. Πετρωτών, δήμου Ορεστιάδας, νομού Έβρου, της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
β. Του Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
γ. Του Π.∆. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α.Π. οικ. 49910/ 18-11-2015 «∆ιορισμός Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 848/ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/2015).
Σελίδα 1 από 4
2. Το Νόμο 669/77 «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων» (ΦΕΚ 241/Α ́/01-09-1977), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό ∆7/Α/οικ.12050/2223/23-5-2011 (ΦΕΚ 1227/Β ́ /14-6-2011) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (ΚΜΛΕ) και ιδιαίτερα τα άρθρα 4 και 101 αυτής.

4. ΤηνμεΑ.Π.ΥΠΕΝ/Γ∆ΟΠΥ/181469/2965/28-7-16αίτησητηςεταιρείας«ΟΛΥΜΠΟΣΑ.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς έγκριση, η τεχνική μελέτη του θέματος.

5. Το έγγραφό μας με Α.Π. ∆ΜΕΒΟ-Β/Φ6.14.8/181469/2965/18-8-16, με το οποίο επεστράφη στην αιτούσα η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο τεχνική μελέτη για συμπληρώσεις και διορθώσεις.

6. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/Γ∆ΟΠΥ/183104/3390/14-9-16 αίτηση της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε εκ νέου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς έγκριση, η υπόψη τεχνική μελέτη με συμπληρώσεις και διορθώσεις.

7. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/Γ∆ΟΠΥ/183918/3600/30-9-16 αίτηση της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρωματικά στοιχεία για την έγκριση της υπόψη τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.

8. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/Γ∆ΟΠΥ/184318/3673/7-10-16 αίτηση της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.», με την οποία υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι αποδείξεις κατάθεσης της αμοιβής των μελετητών και των δικαιωμάτων του ∆ημοσίου και των Ταμείων για την έγκριση της υπόψη τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.

9. Ταλοιπάστοιχείατουφακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη συνημμένη και ταυτάριθμη της Απόφασής μας αυτής Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (Ζεόλιθος), σε χώρο έκτασης 83.427,30 m2, στη θέση «ΚΟΚΚΑΛΟ», Τ.Κ. Πετρωτών, δήμου Ορεστιάδας, νομού Έβρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.669/77 και του ΚΜΛΕ.

Παρόμοια άρθρα