Γενετική δομή και διαφοροποίηση φυσικών πληθυσμών του Δάκου της Ελιάς Bactrocera oleae

Γενετική δομή και διαφοροποίηση φυσικών πληθυσμών του Δάκου της Ελιάς Bactrocera oleae

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Γενετικής Εργαστήριο Γενετικής Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Γενετική Δομή και Διαφοροποίηση Φυσικών Πληθυσμών του Δάκου της Ελιάς, Bactrocera oleae. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοτεχνολογία και…

Μετασχηματισμός γραμμικής σειράς του Δάκου χρησιμοποιώντας έναν ευπροσάρμοστο δείκτη διαγονιδίσεως – Germ line transformation of the olive fly Bactrocera oleae using a versatile transgenesis marker

Μετασχηματισμός γραμμικής σειράς του Δάκου χρησιμοποιώντας έναν ευπροσάρμοστο δείκτη διαγονιδίσεως – Germ line transformation of the olive fly Bactrocera oleae using a versatile transgenesis marker

M. Koukidou1*†, A. Klinakis1*†‡, C. Reboulakis§, L. Zagoraiou*†¶, N. Tavernarakis*, I. Livadaras*, A. Economopoulos§ and C. Savakis*† *Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation for Research and Technology, Heraklion, Crete,…