Tην Αλεξανδρούπολη , την 11 του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα
Δευτέρα , στα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Αλεξανδρούπολης οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Μυτιληνός Ευάγγελος , Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ), που ενεργεί ως νόμιμος
εκπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 5 , παρ 4 το
υ Ν.1069/80 και την με
αριθμό 155/20-06-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την
11-06-2014 , για την ανάδειξη του μειοδότη της προμήθειας της παραπάνω
υπηρεσίας

β. Η « ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε. » με έδρα την Αλεξανδρούπολη , Λεωφόρος
Δημοκρατίας 150 , τηλ. 25510-26867 και fax 25510-34667 , με
ΑΦΜ : 099862798 , Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης , που εκπροσωπείται νόμιμα
από τον κ. Λειβαδίτη Γεώργιο που θα αποκαλείται παρακάτω
« ΑΝΑΔΟΧΟΣ », συμφωνούμε τα επόμενα :

Προκειμένου η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης να πραγματοποιήσει τις εργασίες που
αναλυτικά περιγράφονται στη μελέτη και τη διακήρυξη δημοπράτησης της
παραπάνω υπηρεσίας

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :
(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Μυτιληνός Ευάγγελος, καλούμενος στο
εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας
υπόψη:
α. Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α’ 11) : Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

β. Τις διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86)

γ. Τον Ν. 1069/80

δ. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» και τις μέχρι σήμερα ερμηνευτικές εγκυκλίους

ε. Την απόφαση 114/25-04-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α.Α. με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης της
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ και ΖΕΟΛΙΘΟΥ για
την ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗ της στη
ΓΕΩΡΓΙΑ », καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και ορίσθηκε ημέρα
διεξαγωγής της Δημοπρασίας η 11-06-2014 , σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη
τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης ( κατά το σύστημα με
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης άρθρο 16 του Π.Δ. 28/80 ) , με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη ορούς.

στ. Την απόφαση 155/20-06-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α.Α. , με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μετά από ομόφωνη
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση , στην
εταιρεία « ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε. »

ζ. Τα συμβατικά τεύχη της Μελέτης .

η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας. και ιδιαίτερα
την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:
Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : 29.050,00€
Δαπάνη ΦΠΑ 23% 6.681,50€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.731,50€

θ. Τους όρους των άρθρων της Διακήρυξης της προμήθειας υπηρεσίας
σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία: « ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε. » ,
καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ , την εκτέλεση του διαγωνισμού της υπηρεσίας:
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ και ΖΕΟΛΙΘΟΥ για την
ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗ της στη ΓΕΩΡΓΙΑ » για την
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Η εταιρεία « ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε. » αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση
αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με την παρούσα
σύμβαση « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ και ΖΕΟΛΙΘΟΥ για
την ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗ της στη ΓΕΩΡΓΙΑ »
και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

i. Τις διατάξεις των Ν. 1069/80 περί κινήτρων δια την ίδρυση
επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

ii. Του άρθρου 22 του Ν1069/80

iii. Του Π.Δ. 28/1980 Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ ,
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

iv. Τον Ν 3886/2010 που αναφέρεται στην Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων.

v. Τον Ν 3463/2006 που αναφέρεται στην Κύρωση του Κώδικα δήμων και
Κοινοτήτων.

vi. Την 114/25-04-2014 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α για τη
δημοπράτηση της παραπάνω υπηρεσίας.

vii. Τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας που αποτελούν αναπόσπαστο
προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στα τεύχη δημοπράτησης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να
συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς
και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Δ.Ε.Υ.Α.Α,.

viii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου ( Έντυπο Προσφοράς ).

ix. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό
155/20-06-2014 της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα
αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Λειβαδίτης Γεώργιος και υπό την
προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω
ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει
απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτής της προμήθειας Εταιρείας
« ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε. » και ότι αυτή δεν δικαιούται να
προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα
συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα
συμβατικά τεύχη της παρούσας υπηρεσίας .

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω
διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων
αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις
του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και
οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στις Τεχνικές
Προδιαγραφές των υλικών και την Συγγραφή Υποχρεώσεων και ότι τυχόν
παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή
πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει
από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα
οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού
του λόγου.

ε. Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων
ασφαλείας, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα
ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και
των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας ,
εντός ή εκτός των χώρωνΟΧΟΣ θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων
ασφαλείας, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα
ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και
των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας ,
εντός ή εκτός των χώρων της Επιχείρησης.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη
Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης
είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με
τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν
υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να
επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και
δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της
γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της υπηρεσίας και
πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της
Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ
ΠΟΣΟ
(σε Ευρώ)
1 31608 05/08/2014 ΤΣΜΕΔΕ 1.750,00
Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το
άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων του διαγωνισμού.
Η προμήθεια των υπηρεσιών που αναφέρονται στο προϋπολογισμό
προσφοράς θα γίνεται τμηματικά κατά την διάρκεια του χρόνου υπογραφής της
σύμβασης , ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας , πάντα με έγγραφη εντολή της
Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ανταποκριθεί στο σύνολο των ποσοτήτων
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης της Υπηρεσίας .

(4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ( 11/08/2014 ), αποτελεί
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του
αναδόχου.

(5) Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ. 24.01.0032 της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με τίτλο :
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ και ΖΕΟΛΙΘΟΥ για την
ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗ της στη ΓΕΩΡΓΙΑ ».

(6) Ο χρόνος υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών είναι ΕΞΙ ( 6 ) μήνες , από
την υπογραφή της σύμβασης

(7) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους
ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία
(3) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα (3) κατατέθηκαν στο
αρχείο της Υπηρεσίας.
Αλεξανδρούπολη 11/08/2014
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τη
Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΓΙΑ TH
«ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε.»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Μυτιληνός Ευάγγελος Λειβαδίτης Γεώργιος

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ και ΖΕΟΛΙΘΟΥ για την
ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗ της στη ΓΕΩΡΓΙΑ »

1. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ( Νομ. 28/80 )
2. Α.Φ.Μ. & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
« ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε. » Λ. Δημοκρατίας
150 ΑΦΜ : 099862798 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης
( Νόμιμος Εκπρόσωπος Λειβαδίτης Γεώργιος )
3. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29.050,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α. )
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΙ ( 6 ) ΜΗΝΕΣ
5. Κωδικός CPV 45232422 – 6

Παρόμοια άρθρα