ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15ης/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE+

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Δαμουλάκη Γεράσιμο. Ο Δήμαρχος είπε : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2015 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το κλίμα και το περιβάλλον. Σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. πήραμε απόφαση να υποβάλλει ο Δήμος μας πρόταση για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση πλαστικών αποβλήτων σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές». Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα LIFE μπορούμε να έχουμε σημαντικά οφέλη στην παραγωγή και τον τουρισμό.

Ο προσωρινός τίτλος του προτεινόμενου έργου είναι LIFE ZEOCOMPOST.
Η πρόταση αυτή αφορά στην αντιμετώπιση και διαχείριση του προβλήματος των οργανικών απορριμμάτων (γεωργικά απόβλητα-κλαδιά, φύλλα κλπ-, απόβλητα κουζίνας, απόβλητα ελαιοτριβείων και τυροκομείων, αστικά λύματα). Η διαχείριση αυτών σχεδιάζεται από την δημιουργία, την δοκιμαστική παραγωγή και την προώθηση ενός καινοτόμου μίγματος οργανικών απορριμμάτων, του οποίου η συλλογή θα πραγματοποιηθεί στα νησιά της Μήλου, της Λήμνου και της Μυτιλήνης. Η περαιτέρω επαναχρησιμοποίηση των μιγμάτων οργανικών απορριμμάτων θα επιτευχθεί με την προσθήκη πολυλειτουργικών πρώτων υλών (π.χ. ζεόλιθος). Τα εν λόγω μίγματα (απορρίμματα-πρώτες ύλες) θα τοποθετηθούν δοκιμαστικά σε μικρές εκτάσεις διαφόρων καλλιεργειών, ώστε να ελεγχθεί η αποδοτικότητα των παραγόμενων λιπασμάτων. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου θα δοθεί έμφαση στην ενημέρωση και την κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών των νησιών που συμμετέχουν.
Ο Δήμαρχος επεσήμανε επίσης ότι η συγκεκριμένη δράση αφορά νέους αγρότες η οποίοι ασχολούνται με την καλλιέργεια αμπελώνων και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Στο προτεινόμενο έργο θα συμμετέχουν οι εξής φορείς: – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά
  • Δήμος Λήμνου
  • Δήμος Λέσβου
  • Ανακύκλωση Αιγαίου ΑΒΕΕ (έδρα Λέσβος)
  • Sirocco Α.Ε. (εμπορική / συμβουλευτική εταιρεία)
  • Πρόοψις Α.Ε. (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων)

Τα τρία νησιά αυτά επελέγησαν με βάση την γεωλογική τους δομή.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι 1 Οκτωβρίου 2015

Με βάση τα ανωτέρω, το Δ.Σ. του Δήμου Μήλου καλείται να εγκρίνει την υποβολή της πρότασης προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα LIFE+ όπως συνοπτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υποβολή της πρότασης προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα LIFE+ για το έργο με προσωρινό τίτλο «LIFE ZEOCOMPOST» όπως συνοπτικά περιγράφεται ανωτέρω.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ.Δαμουλάκη Γεράσιμο να προβεί σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να υπογράψει για την υποβολή της εν λόγω πρότασης.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 171/2015

Παρόμοια άρθρα