Φυσικοί ζεόλιθοι στην επεξεργασία του πόσιμου νερού (Natural zeolites in the water treatment process)
Φυσικοί ζεόλιθοι στην επεξεργασία του πόσιμου νερού (Natural zeolites in the water treatment process)

D. BARLOKOVÁ

ABSTRACT

In many cases it is necessary to treat water intended for human consumption in order to meet the requirements under the Regulation of the Government of the Slovak Republic No. 354/2006 defining the requirements for water intended for human consumption and monitoring the quality of drinking water. When searching for appropriate water treatment technologies emphasis is placed on the development of new, more efficient and cost-effective technologies and materials. The objective of the study was to compare the removal of dissolved iron and manganese from water by using the natural zeolite – clinoptilolite mined in the territory of Slovakia with imported filtration material – Birm. The results obtained from the experiments carried out at the Holíč Water Treatment Plant indicate that Klinopur-Mn can be used for the removal of iron and manganese in the water treatment process (contact manganese removal). This material is comparable with the imported Birm.

Drinking water, Water treatment, Natural zeolites, Clinoptilolite and modified clinoptilolite, Removal of manganese and iron from water

source: http://logdd.co

Παρόμοια άρθρα